Podmínky použití

Každá hra má svá pravidla. A tady jsou ta naše... 

Následující text je ujednáním, které upravuje podmínky užívání služby Týmuj, dostupné na URL adresách https://tymuj.cz, https://int.tymuj.cz, souvisejících podstránkách a v mobilní aplikaci Týmuj pro platformy iOS a Android. Odsouhlasením tohoto ujednání se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Podmínky užití). V případě porušení Podmínek užití kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb uplatnit opatření obsažená v těchto Podmínkách užití. Podmínky užití jsou platné od 25.5.2018 včetně pozdějších úprav.

 1. Týmuj je internetový nástroj pro organizaci sportovních týmů a dalších amatérských i profesionálních organizačních jednotek v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Tato internetová a mobilní aplikace a z ní vyplývající služby jsou pro uživatele dostupné zdarma.

 2. Uživatel mající zájem o využívání nástroje Týmuj je povinen si v rámci aplikace Týmuj.cz vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla. 

 3. Týmuj je určeno osobám starším 16 let. Mladší uživatelé mohou službu využívat pouze v vědomím a souhlasem zákonného zástupce. Vytvořením uživatelského účtu potvrzuje Uživatel skutečnost, že je starší 16 let, nebo že má souhlas svého zákonného zástupce k užívání Týmuj.

 4. Jedné osobě není povoleno registrovat více než jeden uživatelský účet. Uživatel však může být členem více než jednoho týmu s týmovým účtem v rámci aplikace Týmuj.cz.

 5. Všichni uživatelé nesou zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním aplikace Týmuj.cz a souhlasí s tím, že služby nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

 6. Vkládání osobních údajů v registraci a další vkládání osobních údajů, dat, audiovizuálních souborů atd. je zcela dobrovolné a užívání aplikace jimi není podmíněno. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele nebo jeho sportovního týmu a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a údaje svého sportovního týmu v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto Podmínek užití. 

 7. Uživatel souhlasí s tím, že údaje, které o své osobě zadá do aplikace Týmuj.cz, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné pro ostatní členy jeho týmu.

 8. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

 9. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli bez náhrady zrušit, a to kontaktováním provozovatele služby na adrese info(zavinac)tymuj.cz (slovo [zavinac] nahraďte znakem @).

 10. Provozovatel aplikace Týmuj.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah týmových stránek a jejich případné veřejné publikace. Za obsah stránek v rámci služby Týmuj.cz jsou plně odpovědní uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují. Tím není dotčeno ustanovení o odstranění uživatelských účtů či smazání týmu při nedodržení pravidel stanovených těmito Podmínkami užití.

 11. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

 12. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a/nebo smazat týmovoý účet, pokud

  1. Uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;

  2. Uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele;

  3. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a aplikace Týmuj.cz;

  4. se Uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data aplikace Týmuj.cz;

  5. Uživatel používá aplikaci k šíření komerčního softwaru či jiného nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva;

  6. se Provozovatel domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

 13. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

 14. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

 15. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v aplikaci Týmuj.cz, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.

 16. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití aplikace Týmuj.cz.

 17. Provozovatelem aplikace Týmuj.cz dostupné na URL adresách   https://tymuj.cz,    https://int.tymuj.cz a souvisejících podstránkách je společnost Event Service, s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Event Service, s.r.o., se sídlem Krameriova 966/8, 148 00 Praha 4, IČ: 26817721, DIČ: CZ26817721, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248208 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • uživatelské jméno
  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • pohlaví
  • datum narození
  • podobizna
  • telefonní číslo
  • adresa
  • ICQ kontakt
  • Skype kontakt
  • adresa webových stránek
  • další kontaktní údaje
  • přezdívka
  • název sportovního týmu
  • informace o členství v týmu
  • informace o účasti na sportovní události
  • docházka
  • úkoly
  • elektronická komunikace v rámci týmu
  • provozní údaje týkající se účtu


 2. Uživatelské jméno a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vytvoření a administrace uživatelského účtu. Bez poskytnutí těchto údajů nebude možné uživatelský účet vytvořit.

 3. Jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, ICQ kontakt, Skype kontakt, adresu webových stránek a další kontaktní údaje budou zpracovány za účelem umožnění komunikace s Vámi. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

 4. Pohlaví, datum narození, podobizna a přezdívka budou zpracovány za účelem doplnění a úpravy uživatelského profilu dle Vašich potřeb. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

 5. Název sportovního týmu, informace o členství v týmu, informace o účasti na sportovní události, docházka, úkoly a elektronická komunikace v rámci týmu budou zpracovány za účelem využití funkcí aplikace Týmuj provozované Správcem. Poskytnutí těchto osobních údajů je podmínkou pro využití jednotlivých služeb poskytovaných aplikací Týmuj.

 6. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

 7. V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním newsletterů (obchodních sdělení), bude Vaše e-mailová adresa, jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, telefonní číslo, adresa, ICQ kontakt, Skype kontakt, adresa webových stránek, informace o členství v týmu, provozní údaje týkající se uživatelského účtu zpracována i za účelem zasílání obchodních sdělení, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Při zasílání obchodních sdělení může být užito profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

 8. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu  na info(zavinac)tymuj.cz ("zavinac" nahraďte znakem @) nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání uživatelského profilu.

 9. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru Google Analytics a Google AdSense, společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,
  • poskytovatel softwaru Microsoft Office, společnost Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, One Microsoft Way, WA98052, Spojené státy americké, Registrační číslo: 600413485
  • poskytovatel webhostingu, společnost ALPY, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 2/63, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 49824881,
  • společnost     SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČ: 292 10 372,
  • poskytovatel vývoje a údržby aplikace Týmuj, společnost Fox Media Czech Republic s.r.o., se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 29144922,
  • poskytovatel softwaru MySQL, společnost Oracle Corporation se sídlem 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,


Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Event Service, s.r.o., se sídlem Krameriova 966/8, 148 00 Praha 4, IČ: 26817721, DIČ: CZ26817721, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248208, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.


 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení na adresu info"zavinac"tymuj.cz ("zavinac" nahraďte znakem @). Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytná pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.