Podmínky použití

Každá hra má svá pravidla. A tady jsou ta naše... 

Následující text je ujednáním, které upravuje podmínky užívání internetové aplikace Týmuj.cz, dostupné na URL adresách https://tymuj.cz, https://int.tymuj.cz a souvisejících podstránkách. Odsouhlasením tohoto ujednání se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Podmínky užití). V případě porušení Podmínek užití kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb uplatnit opatření obsažená v těchto Podmínkách užití. Podmínky užití jsou platné od 3.4.2008 včetně pozdějších úprav.

 1. Týmuj.cz je internetová aplikace pro organizaci sportovních týmů a dalších amatérských i profesionálních organizačních jednotek v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou pro uživatele dostupné zdarma.

 2. Uživatel mající zájem o využívání služeb aplikace Týmuj.cz je povinen si v rámci aplikace Týmuj.cz vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla, vyplnění příslušných osobních údajů, přečtení těchto Podmínek užití a zakliknutí pole "Souhlasím s podmínkami užití" umístěného v registračním formuláři.

 3. Pouze registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé mohou aktivně využívat služby aplikace Týmuj.cz.

 4. Jedné osobě není povoleno registrovat více než jeden uživatelský účet. Uživatel však může být členem více než jednoho týmu s týmovým účtem v rámci aplikace Týmuj.cz.

 5. Všichni uživatelé nesou zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním aplikace Týmuj.cz a souhlasí s tím, že služby nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

 6. Vkládání osobních údajů v registraci a další vkládání osobních údajů, dat, audiovizuálních souborů atd. je zcela dobrovolné a užívání aplikace jimi není podmíněno. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele nebo jeho sportovního týmu a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a údaje svého sportovního týmu v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto Podmínek užití. 

 7. Uživatel souhlasí s tím, že údaje, které o své osobě zadá do aplikace Týmuj.cz, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné pro ostatní členy jeho týmu.

 8. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

 9. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli bez náhrady zrušit, a to volbou funkce Smazat u jeho profilu.

 10. Provozovatel aplikace Týmuj.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah týmových stránek a jejich případné veřejné publikace. Za obsah stránek v rámci služby Týmuj.cz jsou plně odpovědní uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují. Tím není dotčeno ustanovení o odstranění uživatelských účtů či smazání týmu při nedodržení pravidel stanovených těmito Podmínkami užití.

 11. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.

 12. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a/nebo smazat týmovoý účet, pokud

  1. Uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;

  2. Uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele;

  3. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a aplikace Týmuj.cz;

  4. se Uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data aplikace Týmuj.cz;

  5. Uživatel používá aplikaci k šíření komerčního softwaru či jiného nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva;

  6. se Provozovatel domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

 13. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

 14. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

 15. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v aplikaci Týmuj.cz, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.

 16. Provozovatel nemůže zaručit, že používání aplikace povede ke zlepšeným sportovním výkonům uživatelů a zvýšenému počtu vítězství.

 17. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití aplikace Týmuj.cz.

 18. Provozovatelem aplikace Týmuj.cz dostupné na URL adresách  https://tymuj.cz, https://int.tymuj.cz a souvisejících podstránkách je společnost Event Service, s.r.o.

 19. Potvrzením těchto podmínek uděluje uživatel souhlas společnosti Event Service, s.r.o., IČ 26817721, se sídlem Krameriova 966/8, Praha 4 - Kunratice jakožto správci se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10-ti let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Používání cookies

 1. Týmuj.cz používá cookies k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace shromážděné prostřednictvím cookies sdílíme s dalšími organizacemi, jejichž služby využíváme (Google , Seznam atd.)

 2. Soubory cookies se skládají z kusů textovýchsouborů, často včetně jedinečných identifikátorů, které jsou odeslány prostřednictvím webového serveru na webové prohlížeče, a které pak mohou být odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

 3. Cookies se dělí na "trvalé" (persistent) nebo "dočasné" (session) cookies. Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru zaslaného webovým serverem do webového prohlížeče, které budou uloženy v prohlížeči, a zůstane v platnosti až do uplynutí nastavené doby (pokud nebude smazána uživatelem před datem ukončení platnosti). Session cookie vyprší ve chvíli, kdy je webový prohlížeč uzavřen.

 4. Týmuj.cz používá trvalé i dočasné soubory cookie.