Podmínky užití

Každá hra má svá pravidla. A tady jsou ta naše...

Následující text je ujednáním, které upravuje podmínky užívání služby Týmuj, dostupné na URL adresách https://tymuj.cz souvisejících podstránkách a v mobilní aplikaci Týmuj pro platformy iOS a Android. Odsouhlasením tohoto ujednání se uživatel níže uvedených služeb (dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Podmínky užití). V případě porušení Podmínek užití kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb uplatnit opatření obsažená v těchto Podmínkách užití. Podmínky užití jsou platné od 25.5.2018 včetně pozdějších úprav.

 1. Týmuj je internetový nástroj pro organizaci sportovních týmů a dalších amatérských i profesionálních organizačních jednotek v oblasti sportu a volnočasových aktivit.
 2. Týmuj lze používat zcela zdarma ve variantě „Basic“. Rozšířené funkcionality jsou k dispozici v placené verzi „Premium“. Platby jsou vždy vázány na registrovaný tým. Popis verze „Premium“, její ceník a způsoby plateb jsou popsány na stránce https://tymuj.cz/premium.
 3. Každý uživatel mající zájem o využívání nástroje Týmuj je povinen si v rámci aplikace Týmuj.cz vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla. 
 4. Týmuj je určeno osobám starším 16 let. Mladší uživatelé mohou službu využívat pouze s vědomím a souhlasem zákonného zástupce. Vytvořením uživatelského účtu potvrzuje Uživatel skutečnost, že je starší 16 let, nebo že má souhlas svého zákonného zástupce k užívání Týmuj.
 5. Jedné osobě není povoleno registrovat více než jeden uživatelský účet. Uživatel však může být členem více než jednoho týmu s týmovým účtem v rámci aplikace Týmuj.cz.
 6. Všichni uživatelé nesou zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním aplikace Týmuj.cz a souhlasí s tím, že služby nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 7. Vkládání osobních údajů v registraci a další vkládání osobních údajů, dat, audiovizuálních souborů atd. je zcela dobrovolné a užívání aplikace jimi není podmíněno. Tyto údaje slouží jako prostředek k prezentaci uživatele nebo jeho sportovního týmu a nebudou použity k žádným dalším účelům s výjimkami stanovenými těmito podmínkami. Uživatel je povinen udržovat své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) a údaje svého sportovního týmu v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů uživatele vzniklé jeho neopatrností či porušením těchto Podmínek užití. 
 8. Uživatel souhlasí s tím, že údaje, které o své osobě zadá do aplikace Týmuj.cz, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné pro ostatní členy jeho týmu.
 9. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 10. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli bez náhrady zrušit, a to kontaktováním provozovatele služby na adrese info@tymuj.cz.
 11. Provozovatel aplikace Týmuj.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah týmových stránek a jejich případné veřejné publikace. Za obsah stránek v rámci služby Týmuj.cz jsou plně odpovědní uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují. Tím není dotčeno ustanovení o odstranění uživatelských účtů či smazání týmu při nedodržení pravidel stanovených těmito Podmínkami užití.
 12. Uživatel je povinen vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s audiovizuálními díly, fotografiemi a obdobnými díly. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s takovými předměty nese výhradně uživatel.
 13. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a/nebo smazat týmový účet, pokud
  • Uživatel používá služby v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti), přestupků či jiných deliktů;
  • Uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele;
  • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a aplikace Týmuj.cz;
  • Uživatel pokusil narušit stabilitu, chod nebo data aplikace Týmuj.cz;
  • Uživatel používá aplikaci k šíření komerčního softwaru či jiného nelegálního obsahu chráněného právními předpisy, nebo jej používá k nelegálnímu šíření takového obsahu bez souhlasu autora nebo jiné osoby vykonávající majetková práva;
  • Se Provozovatel domnívá, že uživatel porušuje chráněná práva provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.
 14. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 16. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v aplikaci Týmuj.cz, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití aplikace Týmuj.cz.
 18. Provozovatelem aplikace Týmuj.cz dostupné na URL adresách    https://tymuj.cz a souvisejících podstránkách je společnost Event Service, s.r.o.